Regulamin KDR

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej przez Organizatora na rzecz klienta posiadającego „Kartę Dużej Rodziny” (dalej jako: „Akcja promocyjna”).
 2. Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
 1. OrganizatorGRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, mieszcząca się  przy ulicy Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000101255, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł – wniesione aportem), REGON: 000599764, NIP: 526-030-04-28, numer rejestrowy BDO: 000000026.
 2. Karta Dużej Rodziny – środek identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, poświadczający prawo członka takiej rodziny do skorzystania z uprawnień ustalonych w trybie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub na podstawie odrębnych przepisów.  
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 4. e-Sklep – klep internetowy, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem URL: http://www.sklepINCO.pl;
 5. Towar – fabrycznie nowa rzecz sprzedawana przez Organizatora za pośrednictwem e-Sklepu na rzecz klienta będącego posiadaczem Karty Dużej Rodziny za zapłatą ceny.

§2 Zasady i warunki skorzystania z Akcji promocyjnej  

 1. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest możliwość skorzystania przez klienta e-Sklepu (Uczestnika) z rabatu oferowanego przez Organizatora w wysokości 10% na Towary zakupione w e-Sklepie (dalej jako: „Rabat”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział jedynie pełnoletni klienci posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny (dalej jako: „Uczestnik”).  
 3. Akcja promocyjna obejmuje wszystkie Towary sprzedawane przez Organizatora za pośrednictwem e-Sklepu.
 4. Akcja promocyjna jest prowadzona od dnia 10.o5.2022 przez czas nieokreślony.. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Akcji promocyjnej w każdej chwili, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie e-Sklepu. 
 5. W celu skorzystania z Rabatu, Uczestnik powinien w koszyku, przed dokonaniem płatności za zakupy, w polu Użyj Kodu Rabatowego wpisać kod „KDR10” oraz w polu Uwagi do zamówienia wpisać numer Karty Dużej Rodziny. 
 6. Zamówienie z wykorzystaniem Rabatu zostanie zrealizowane po pozytywnej weryfikacji ważności Karty Dużej Rodziny ]przez Organizatora. Jeżeli weryfikacja okaże się negatywna, zamówienie zostanie anulowane a płatność, jeżeli miała miejsce, zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.
 7. W przypadku skorzystania z Rabatu cena za zakupiony Towar (Towary) zostanie pomniejszona o 10% względem obowiązującej ceny za całość zamówienia. 
 8. Rabat nie obejmuje kosztu dostawy zamówienia. 
 9. Uczestnik w trakcie trwania Akcji promocyjnej ma prawo skorzystać z Rabatu wielokrotnie, tj. przy każdych dokonywanych zakupach w e-Sklepie. 
 10. W przypadku zwrotu Towaru objętego Rabatem, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania wyłączenie zwrotu ceny, którą rzeczywiście uiścił przy zakupie Towaru. Rabat jest naliczany po równo (w takim samym procencie) względem wszystkich zakupionych Towarów. 
 11. Akcja promocyjna i Rabat nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora. 
 12. Skorzystanie z Rabatu jest dobrowolne. Uczestnik nie jest zobligowany do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.  
 13. Do zakupów w e-Sklepie, w tym ramach korzystania z Akcji promocyjnej zastosowanie ma Regulamin Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem  §3 niniejszego Regulaminu. 

§3 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji promocyjnej klienci powinni zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 2 lit. a) Regulaminu lub adres e-mail: kontakt@sklepinco.pl.  Reklamacja może zostać złożona również przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie e-Sklep.
 2. Reklamacja dotycząca Akcji promocyjnej powinna zawierać dane Uczestnika składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji, numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy, numer Karty Dużej Rodziny oraz treść żądania.  W pozostałym zakresie do reklamacji dotyczących zakupów w e-Sklepie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego. 
 3. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika dotyczącej Akcji promocyjnej i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania. Jeżeli Organizator nie udzieli odpowiedzi Uczestnikowi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2022.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany klientom na stronie e-Sklepu, a także na żądanie klientów w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w związku z Akcją promocyjną znajdują się w Polityce prywatności.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Sklepu Internetowego.